ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ

Posted by on January 10, 2010

ਛਡ ਦਿਤੇ ਸਾਰੇ ਆਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ,
ਮੈ ਪਇਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ
ਭਾਵੇ ਮੈਨੂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੇਹ
ਭਾਵੇ ਮਾਰ ਦੇ
ਹੁਣ ਮੈ ਨੀ ਜਾਣਦਾ ਕੀਤੇ
ਪਰ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *