ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਨ

Posted by on July 12, 2011

ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰਾਮਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਗਿਦੜ ਤੋ ਸ਼ੇਰ ਬਣੇ
ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰੀ ਦਿਖਾਂਦੇ
ਭੁਲ ਚੁਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਗਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ
ਹੁਣ ਸਬ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਸਰੂਪ’ਚ ਗਿਦੜਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ
ਇਕ ਵਾਰੀ ਏਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਨ ਲਇਆ
ਫਿਰ ਕਿਓ ਨੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੁਆਰਾ ਤੋ ਰਾਜ ਕਰੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *